ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

ตั้งแต่เดือน เมษายน – เดือน กรกฎาคม เป็น ช่วงการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ของกรมส่งเสริมการเกษตร ทางสำนกงานเกษตรอำเภอบัวเชดก็ได้จัด ตั้งโต๊ะเพื่อรับการปรับปรุงเกษตรกรรายแปลงให้กับเกษตรกร ทุกตำบล

ตั้งแต่เดือน เมษายน – เดือน กรกฎาคม เป็น ช่วงการ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายแปลง ของกรมส่งเสริมการเกษตร

ทางสำนกงานเกษตรอำเภอบัวเชดก็ได้จัด ตั้งโต๊ะเพื่อรับการปรับปรุงเกษตรกรรายแปลงให้กับเกษตรกร ทุกตำบล